6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Lider Eğitim Spor Kulübü (“Lider Eğitim”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde, hiçbir ihlale yer vermeden ve kulüp politikamız gereğince olabildiğince şeffaf ve açık bir biçimde işlemeye özen göstermekteyiz. Ayrıca kişisel verileriniz işlenirken özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı konusunda ilgili mevzuatlara uygun davranılmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olan kulübümüzün KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.
Kişisel verileriniz;
• Sunduğumuz hizmet kapsamında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla iletişim kurulması,
• Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
• Muhasebesel işlem ve kayıtların oluşturulması,
• Kulübümüz dâhilinde yapılan kampanya/promosyonlar hakkında bilgilendirme yapılması,
• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
• Kulübümüzden almış olduğunuz hizmetlerin geri bildirimi, dilek ve/veya şikâyetlerinizin tarafımıza bildirilmesi,
• Kulübümüze vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunması ve/veya saklanması için gerekli önlemlerin alınması,
• Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bildirimde bulunma zorunluluğunun ifası amaçlarıyla aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz sözlü veya yazılı olarak basılı ya da elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.
• Kimlik bilgileriniz (ad soy ad, T.C. kimlik kartınız veya pasaportunuz üzerinde yer alan bilgiler)
• İletişim bilgileriniz (cep telefonu numarası, e-mail adresiniz, adres bilgileriniz vb.)
• Hukuki işlem bilgisi
• Finans bilgileri(banka bilgileri, kredi kartı bilgileri vb.)
• Sağlık verileriniz (kimlik üzerinde yer alan kan grubu bilgileriniz, engel durum bilgileri vs.)
• Kimlik belgenizde yer alan din bilgileriniz,
• Görsel ve işitsel kayıtlarınız,
• Kişisel verileriniz
yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla bulut bilişim hizmeti, danışmanlık hizmeti vb. hizmet sağlayıcı firmalar ve hukuk danışmanlarımız, Lider Eğitim iş ortakları, bankalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmak ve veri işleme amacına uygun olmak üzere veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler kulübümüzce alınarak, paylaşılabilmektedir. Bunun dışında kişisel verileriniz hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel veriler, kulübümüz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2’de belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği Lider Eğitim’e başvurarak, kişisel verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse bilgi talep etme,
3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Veri Sorumlusu:
Lider Eğitim Spor Kulübü Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Hüdai Mahmut Sk. No:11/1 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0 216 632 01 38
İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü/Kulüp No: 34-01-00935
www.lider.org.tr
KVVK Başvuru Formuna ulaşmak için bu linkden indirebilir tarafımıza iletebilirsiniz.